Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu AUTOMATYKA DO BRAM

- dla konsumentów.

§1. DEFINICJE

1. Regulamin - Niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które odwołują się do niego, w tym Polityka prywatności.

2. Sklep - sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą AUTOMATYKA DO BRAM znajdujący się pod adresem internetowym www.automatykadobram.pl.

3. Klient - oznacza każdą osobę fizyczną, która korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).

4. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Bartosz Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SHARK-POLSKA z siedzibą w Poznaniu (60-471 Poznań) przy ul. Szczawnickiej 94, o numerze NIP 7772970699; REGON 300567111. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.

§2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie dokonać jego akceptacji przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu internetowego - Automatyka do bram - funkcjonującego pod adresem internetowym www.automatykadobram.pl i zasady korzystania z niego.

3. Nazwa Sklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

§3. OFERTA

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów znajdujących się w jego ofercie.

2. Ceny podane w ramach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika bez wcześniejszego uprzedzenia. Dla stron umowy wiążąca jest cena wskazana w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia. Również inne informacje wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla Sprzedawcy zgodnie z ich treścią od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a dla Klienta od momentu zatwierdzenia potwierdzonego zamówienia Sprzedawca jest związany zawartą w potwierdzeniu ofertą przez okres 7 dni doręczenia potwierdzenia.

3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

4. Obecność informacji o produkcie w ramach Sklepu nie świadczy bezpośrednio o jego dostępności. W przypadku braku dostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i ma możliwość anulowania zamówienia w całości, bądź w części; jednocześnie nie będzie obciążony żadnymi kosztami z tego tytułu.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetowa (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres [email protected] Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym). Złożenie zamówienia każdorazowo oznacza uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie lub potwierdzenie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, w szczególności:

a. dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;

b. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;

c. dane dotyczące zamawianego produktu

3. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta dotrze wiadomość z potwierdzeniem zamówienia, aby rozpoczęta została procedura realizacji niezbędne jest jego zatwierdzenie, co stanowi wyraz akceptacji dla informacji zawartych w przesłanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Na tym etapie istnieje możliwość samodzielnego anulowania zamówienia przez Klienta bez jakichkolwiek konsekwencji. Zamówienie niepotwierdzone przez 7 dni zostaje automatycznie anulowane. Zamówienie nieopłacone przez 7 dni zostaje automatycznie anulowane, w przypadku wybrania przez Klienta przedpłaty.

4. Zatwierdzenie zamówienia po otrzymaniu jego potwierdzenia od Sprzedawcy jest momentem, w którym możliwe jest skorygowanie błędnie podanych danych Klienta.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie, Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami.

2. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie od 2 do 14 dni roboczych licząc od:

a. daty zaksięgowania przelewu na wskazanym Klientowi rachunku bankowym, w przypadku przelewu tradycyjnego,

b. zatwierdzenia zamówienia przez Klienta - w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem.

2. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

3. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a. nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie,

b. zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.

5. Za zamówienie Klient dokonuje zapłaty w postaci:

a. przelewu na konto Sklepu (przedpłata),

b. płatności przy odbiorze (wysyłka za pobraniem; odbiór osobisty).

6. Zamówiony produkt zostanie dostarczony za pośrednictwem przewoźnika zgodnie z kosztami dostawy uwidocznionymi każdorazowo na karcie produktu.

7. Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

8. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową jednakże istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sklepu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, GWARANCJA i REKLAMACJA

1. Klient zobowiązany jest do wnikliwej kontroli stanu produktu i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń przy odbiorze, pod rygorem uznania, iż nie są one objęte odpowiedzialnością Sprzedawcy, o ile były możliwe do wykrycia.

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, realizowane na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

4. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W razie odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu w całości lub części z zachowaniem stosownych wymogów prawa.

4. Struktura witryny Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Każda taka zmiana Regulaminu będzie wyraźnie zasygnalizowana za pośrednictwem strony internetowej.

2. Sklep informuje, iż niektóre usługi związane z funkcjonowaniem Sklepu świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi. W każdym takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zgodność realizacji umowy z przedstawionymi przez wyżej wymienione podmioty warunkami. Klient zobowiązany jest zapoznać się z właściwym dla świadczonych przez danego usługodawcę regulaminem, gdyż reguluje one jego prawa i obowiązki.

3. Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 9. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Sprzedawca informuje, iż warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z systemem
operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768
pikseli lub wyższej.

2. Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze
bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.Regulamin Sklepu AUTOMATYKA DO BRAM

- dla podmiotów nie będących konsumentami.

§1. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które odwołują się do niego.

2. Sklep - sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą AUTOMATYKA DO BRAM, znajdujący się pod adresem internetowym www.automatykadobram.pl

3. Klient - oznacza każdą osobę, która korzysta ze Sklepu, po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu, nie będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Bartosz Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SHARK-POLSKA z siedzibą w Poznaniu (60-471 Poznań) przy ul. Szczawnickiej 94, o numerze NIP 7772970699; REGON 300567111. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.

§2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie dokonać jego akceptacji przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu internetowego - Atomatyka do bram - funkcjonującego pod adresem internetowym www.automatykadobram.pl i zasady korzystania z niego.

3. Nazwa Sklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

§3. OFERTA

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2. Ceny podane w ramach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika bez wcześniejszego uprzedzenia. Dla stron umowy wiążąca jest cena wskazana w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia. Również inne informacje wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla Sprzedawcy zgodnie z ich treścią od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a dla Klienta od momentu zatwierdzenia potwierdzonego zamówienia. Sprzedawca jest związany zawartą w potwierdzeniu ofertą przez okres 7 dni doręczenia potwierdzenia.

3. Opisy produktów zamieszczone w ramach Sklepu nie są pełnymi opisami, mają one jedynie na celu pomóc w wyborze produktu. Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Zdjęcia przedstawione w ramach Sklepu mają jedynie charakter informacyjny, mogą one się różnić od opakowań lub produktów oferowanych w sprzedaży, w szczególności ze względu na wprowadzanie nowych rozwiązań produkcyjnych bądź też z uwagi na jakość prezentowanych zdjęć.

4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5. Obecność informacji o produkcie w ramach Sklepu nie świadczy bezpośrednio o jego dostępności. W przypadku braku dostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i ma możliwość anulowania zamówienia w całości, bądź w części; jednocześnie nie będzie obciążony kosztami z tego tytułu.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową, jak również pocztą elektroniczną na adres [email protected] Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym). Złożenie zamówienia każdorazowo oznacza uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. przy niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością. Klient o takim przypadku zostanie poinformowany.

3. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie lub potwierdzenie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, w szczególności:

a. dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;

b. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;

c. dane dotyczące zamawianego produktu

4. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta dotrze wiadomość z potwierdzeniem zamówienia, aby rozpoczęta została procedura realizacji niezbędne jest jego zatwierdzenie, co stanowi wyraz akceptacji dla treści Regulaminu i informacji zawartych w przesłanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Na tym etapie istnieje możliwość samodzielnego anulowania zamówienia przez Klienta bez jakichkolwiek konsekwencji. Zamówienie niepotwierdzone przez 7 dni zostaje automatycznie anulowane. Zamówienie nieopłacone przez 7 dni zostaje automatycznie anulowane, w przypadku wybrania przez Klienta przedpłaty.

5. Zatwierdzenie zamówienia po otrzymaniu jego potwierdzenia od Sprzedawcy jest momentem, w którym możliwe jest skorygowania błędnie podanych danych Klienta. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione lub niemożliwe, gdyż od momentu zatwierdzenia zamówienia przez Klienta zostaje ono skierowane do realizacji. Sklep dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, jednak odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu ewentualnej szkody po stronie Klienta zostaje wyłączona w granicach przez prawo dopuszczalnych.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty bez podania przyczyny.

2. Sklep może zażądać od Klienta wpłaty określonej zaliczki w procentowym stosunku do wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potraceń. Natomiast w przypadku, gdy Klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 30 dni od wpłaty zaliczki, Sklep uprawniony jest do zatrzymania zaliczki. W szczególności dzieje się tak w przypadku, gdy Sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia Klienta. W każdym przypadku wystąpienia konieczności wniesienia zaliczki Klient jest informowany o tym fakcie uprzednio i zawsze może zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.

3. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie, Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami.

4. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie od 2 do 14 dni roboczych licząc od:

a. daty zaksięgowania przelewu na wskazanym Klientowi rachunku bankowym, w przypadku przelewu tradycyjnego,

b. zatwierdzenia zamówienia przez Klienta - w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem.

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia, jeśli wydłużenie przekroczy dodatkowe 20 dni roboczych. Powyższe uprawnienie nie dotyczy zamówień nietypowych - indywidualnie uzgodnionych.

6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia. Czas realizacji takiego zamówienia ulega wydłużeniu o czas niezbędny na przygotowanie produktu.

7. W przypadku zmiany ceny produktu między datą złożenia przez Klienta zamówienia a datą jego potwierdzenia, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji i nowej cenie produktu. W przypadku zamiaru nabycia towaru za nową cenę, Klient winien potwierdzić zakup produktu w nowej cenie pocztą elektroniczną.

8. Sprzedawca zastrzega sobie dodatkowo prawo odmowy realizacji zamówienia w szczególności w następujących przypadkach:

a. nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie,

a. zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe lub utrudnione z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych,

b. uwidoczniona cena towaru jest wynikiem oczywistej pomyłki,

9. Za zamówienie Klient dokonuje zapłaty w postaci:

a. przelewu na konto Sklepu (przedpłata),

b. płatności przy odbiorze (wysyłka za pobraniem; odbiór osobisty).

10. Zamówiony produkt zostanie dostarczony za pośrednictwem przewoźnika zgodnie z kosztami dostawy, uwidocznionymi każdorazowo na karcie produktu

11. Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

12. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem uznania, iż dokument został wystawiony prawidłowo.

13. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową jednakże istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sklepu.

14.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i inne szkody związane z nienależytym wykonanie usług przez przewoźników.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, GWARANCJA i REKLAMACJA

1. Produkt uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń pod względem ilościowym oraz bez widocznych uszkodzeń po podpisaniu listu przewozowego przez przedstawiciela Klienta lub innego równoważnego dokumentu. Klient zobowiązany jest do wnikliwej kontroli stanu produktu i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń przy odbiorze, pod rygorem uznania, iż nie są one objęte odpowiedzialnością Sprzedawcy, o ile były możliwe do wykrycia.

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, realizowane na terenie Polski zgodnie z ich warunkami. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów tylko w przypadku, gdy ich właściwości nie spełniają obowiązujących norm jakościowych.

4. W przypadku ujawnienia w dostarczonych produktach wad przez Klienta, Sprzedawca po przeprowadzeniu ich oceny i uznaniu reklamacji zobowiązuje się wedle swojego wyboru do dostarczenia produktów wolnych od wad w terminie uzgodnionym z Klientem lub umniejszenia ceny sprzedaży w przypadku braku możliwości lub obiektywnych utrudnień w wymianie. Pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego.

5. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej nie później niż 3 dni od daty ujawnienia wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Sprzedawca powiadamia Klienta w formie pisemnej o jej uznaniu, odmowie, konieczności przekazania dodatkowej dokumentacji lub dokonania oględzin, przy czym braku informacji o rozpatrzeniu nie można traktować jako milczącego uznania twierdzeń Klienta za uzasadnione.

6. Klient ma obowiązek wskazać w reklamacji: nr zamówienia, przyczynę reklamacji oraz stosowną dokumentację fotograficzną, która potwierdza wystąpienie wady. Wszelkie reklamacje dotyczące pęknięć lub innych wad mogących powstać w wyniku mechanicznego uszkodzenia produktu, a stwierdzonych po jego przekazaniu Klientowi nie będą uwzględniane, chyba że Klient wykaże, że powstała wada wynika z winy Sprzedawcy.

7. W razie złożenia reklamacji Klient ma obowiązek zabezpieczyć i udostępnić reklamowane produkty dla oględzin przedstawiciela Sprzedawcy w miejscu dostawy, lub w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku gdy Klient nie zabezpieczy w sposób należyty reklamowanych produktów, brak możliwości weryfikacji zgłaszanych zastrzeżeń nie obciąża Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo oceny zasadności dokonania oględzin i uzgadnia termin z Klientem. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Sprzedawca powiadamia Klienta w formie pisemnej o swojej decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania zgłoszonej reklamacji.

9. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez produkty Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest również do zwolnienia Sprzedawcy ze wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

10. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Klient uprawiony jest do naliczenia Dostawcy kary umownej w wysokości 0,01 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie przekroczy okres 30 dni Klient zamiast uprawnienia do naliczenia kar umownych uprawniony będzie do odstąpienia od umowy oraz otrzymania zwrotu wszelkich przedpłat i zaliczek, jak również kary umownej w wysokości 2% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać poprzedzone wezwaniem do wykonania umowy z dodatkowym 14 dniowym terminem, skierowanym do Sprzedawcy po upływie terminu wskazanego w zdaniu 2.

11. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, w tym wynikająca z należnych Klientowi kar umownych, ograniczona zostaje wyłącznie do pokrycie strat Klienta pozostających w bezpośrednim związku z wadliwością produktu, a za jej górny limit strony przyjmują wartość zamówienia.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Każda taka zmiana Regulaminu będzie zasygnalizowana za pośrednictwem strony internetowej.

2. Sklep informuje, iż niektóre usługi związane z funkcjonowaniem Sklepu świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi. W każdym takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zgodność realizacji umowy z przedstawionymi przez wyżej wymienione podmioty warunkami. Klient zobowiązany jest zapoznać się z właściwym dla świadczonych przez danego usługodawcę regulaminem, gdyż reguluje one jego prawa i obowiązki. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy związana z świadczeniem usług przez ww. podmioty zostaje wyłączona w zakresie prawem dopuszczalnym.

3. Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania ze Sklepu jest sąd siedziby Sprzedawcy.

§ 8. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Sprzedawca informuje, iż warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z systemem
operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768
pikseli lub wyższej.

2. Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze
bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.